Gurdwara Sahib of Fremont

Registration event at Fremont Gurdwara

Gurdwara Sahib of Fremont