Gurdwara Sahib

Registration event at Gurdwara Sahib.

Gurdwara Sahib - Sacramento